Deelname aan het fonds

Súdwest-Fryslân telt 89 steden en dorpen. Elke kern is een apart trekkingsgebied. Ondernemers in elk van de 89 kernen besluiten zelf of hun kern meedoet aan het fonds.

In kernen met een ondernemersvereniging wordt dat besluit genomen door de meerderheid van de aanwezige leden  bij een algemene ledenvergadering. In kernen zonder ondernemersvereniging neemt een meerderheid van de in die kern gevestigde ondernemers (uitgezonderd pensioen BV’s etc.) een dergelijk besluit tijdens een besluitvormende vergadering.

In beide gevallen dienen de notulen en een presentielijst van de vergadering waarin het besluit is genomen, voor 1 mei van enig jaar aan het Ondernemersfonds te worden gestuurd. Een besluit om al dan niet aan het fonds deel te nemen blijft geldig tot in de betreffende kern een andersluidend besluit wordt genomen. Een gewijzigd besluit dient eveneens voor 1 mei aan het fonds kenbaar gemaakt te worden door toezending van notulen en presentielijst.

Als ondernemers voor zichzelf geen actieve rol zien, kunnen ze ervoor kiezen om de lokale vereniging van Dorpsbelangen te mandateren. . Meer dan de helft van de bij de KvK geregistreerde ondernemers moet daarmee akkoord gaan. In dat geval wordt Dorpsbelang de trekkingsgerechtigde voor die kern en kan dan aanspraak maken op  de gelden volgens de voorwaarden van het fonds.

Als een kern besluit om niet aan het fonds deel te nemen, kunnen de OZB-betalers van niet-woningen in die kern aanspraak maken op compensatie voor de betaalde opslag. Voor meer informatie zie hier.

Als een kern besluit tot deelname aan het fonds, kan de trekkingsgerechtigde niet alleen aanspraak maken op het fondsbudget van dat jaar, maar ook op de niet opgevraagde compensatie in die kern in het voorgaande jaar.

Deel deze pagina: