Organisatie

Het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân is een onafhankelijke stichting met een bestuur, dat momenteel bestaat uit 3 personen; de positie van secretaris is vacant. De bestuursleden worden benoemd door een onafhankelijke Raad van Toezicht.

Het Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het Ondernemersfonds in de meest brede zin van het woord. Dit houdt onder meer in: het nemen van besluiten, toezien op de rechtmatigheid van bestedingsvoorstellen (Is er genoeg geld en is er op transparante wijze tot de besteding besloten?), de administratieve verwerking en de verantwoording naar de gemeente.

Robert van de Leur

voorzitter

Alida Breeuwsma

penningmeester

Petra van der Zee

secretaris

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht controleert het bestuur en behartigt de belangen van de deelnemers aan het fonds. De Raad heeft de bevoegdheid om bestuursleden aan te stellen en te ontslaan. Verder heeft de Raad van Toezicht twee taken:

  • Adviseren van het bestuur van het fonds, bespreken van de jaarrekening en jaarverslag en hoofdlijnen van het beleid.
  • Toezicht houden op het functioneren van het bestuur alsmede controle op (voort)gang van zaken.

Han Meij

voorzitter

Bas Hollenberg

Belangenbehartiging kernen met een OV

Trijn van der Meulen

Belangenbehartiging kernen zonder OV

Steven Agricola

Belangenbehartiging kernen zonder OV

Fondsmanager

Het bestuur en de Raad van Toezicht worden bijgestaan door de fondsmanager, die tevens verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken.

Anton van Dijk

fondsmanager

Deel deze pagina: