Bestuursbesluiten

Besluiten 30 mei 2023

 • Tweemaal per jaar zullen we een onboarding-sessie organiseren voor (nieuwe) bestuursleden om hen te informeren over het fonds en de procedures
 • Op 4 juli houden we een proef sessie voor onboarding met een beperkt aantal geselecteerde deelnemers

Besluiten 16 maart 2023

 • Thema van het voorjaarsseminar wordt evenementenorganisatie en vergunningen

Besluiten 16 februari 2023

 • De niet gecompenseerde OZB-opslag op windparken, voorzover kernen daar geen aanspraak op kunnen maken, wordt na afloop van het jaar waarin de aanslag werd opgelegd direct toegevoegd aan het budget voor gemeentebrede projecten
 • Het voorjaarsseminar voor deelnemers zal plaatsvinden op 8 mei 2023

Besluiten 6 januari 2023

 • Twee bestuursleden zullen aanwezig zijn bij de vervolgsessie over het economisch actieplan van SWF

Besluiten 1 december 2022

 • De manager zal in januari een presentatie verzorgen voor de OV IJlst
 • We plannen een afspraak met het College van B&W ivm besluitvorming over voortzetting van het Ondernemersfonds na 2023
 • Bestuurslid Petra van der Zee wordt benoemd als secretaris
 • Bij toekenning van een bedrag van meer dan € 10.000 voor een gemeentebreed project, worden trekkingsgerechtigden geïnformeerd en krijgen zij vier weken de tijd om in te spreken, om te voorkomen dat belangen over het hoofd worden gezien. Na vier weken neemt het bestuur een definitief besluit.

Besluiten 8 november 2022

 • Na besluit over voortzetting fonds wordt een campagne gestart om nieuwe deelnemers te werven.
 • Ivm opheffing Ondernemersvereniging Makkum, wordt eventueel niet-uitgekeerd budget toegevoegd aan het budget van de VVB

Besluiten vergadering 4 oktober 2022

 • Een bestuurslid en de fondsmanager zullen aanwezig zijn bij de presentatie van het Economisch Actieplan van de gemeente SWF in Makkum
 • Er worden in november twee vervolggesprekken gepland met deelnemers over respectievelijk Centrale kas (optimalisatie procedure) en Gemeentebrede projecten
 • In het vroege voorjaar van 2023 zal een seminar voor deelnemers worden georganiseerd
 • Elke kern zal aangeboden worden om kosteloos twee beachvlaggen en twee banners van het fonds te bestellen
 • In oktober zal een Nieuwsbrief worden verstuurd aan de externe (reminder) lijst

 

Besluiten vergadering 2 september 2022

 • De tekst op de website over sponsoring wordt aangepast
 • De vraag over sponsoring op het begrotingsformulier komt te vervallen
 • De uitnodiging voor het seminar wordt uiterlijk 7 september verstuurd
 • Gespreksonderwerpen voor het symposium zijn Centrale Kas (na suggestie van Rekenkamer) en de procedure rondom gemeentebrede projecten (na opmerkingen van deelnemers)

Besluiten vergadering 12 juli 2022

 • D66, Forum en GBTL zullen opnieuw worden gevraagd om een kennismakingsgesprek
 • Een voorstel voor aanpassing van het Huishoudelijk Reglement zal zo snel mogelijk na de volgende bestuursvergadering aan de Raad van Toezicht worden gestuurd ter goedkeuring
 • Vooruitlopend op aanpassing van het Huishoudelijk Reglement zullen de algemene besluiten uit de bestuursvergaderingen op website worden gepubliceerd.
 • We versturen een ‘save-the-date’ voor het seminar in september

Besluiten vergadering 21 juni 2022

 • Het bestuur plant kennismakingsgesprekken met de nieuwe fracties in de gemeenteraad, alsmede met het college
 • In het najaar (geplande datum 27 september) wordt een seminar gehouden voor deelnemers. In workshops zal onder meer gesproken worden over gemeentebrede bestedingen en een centrale kas. Aansluitend vindt een buffet plaats en wordt een spreker uitgenodigd.
 • De voorwaarden rondom sponsoring wekten hier en daar verwarring> Om misverstanden te voorkomen worden deze opnieuw geformuleerd: sponsoring van specifieke projecten of activiteiten van verenigingen en dergelijke zijn toegestaan. Bijdragen ten behoeve van reguliere exploitatie zijn niet toegestaan, tenzij de gesponsorde organisatie statutair ten doel heeft het ondernemersklimaat te bevorderen. De vermelding van de bijdrage van het fonds blijft ongewijzigd.
 • De specifieke functies van leden van de Raad van Toezicht worden op de website aangevuld.
 • Het Huishoudelijk Reglement zal in overleg met de Raad van Toezicht worden geactualiseerd
 • De verplichting om het fonds op gepaste wijze te vermelden bij uitvoering van projecten blijft ongewijzigd. Indien deelnemers bij herhaling niet voldoen aan deze voorwaarde, kan het bestuur besluiten het uitgekeerde bedrag in te houden op toekomstige uitkeringen.
 • Het jaarverslag en jaarrekening over 2021 worden vastgesteld en uiterlijk 1 juli verstuurd naar de gemeenteraad en gepubliceerd op de website.
 • De voorzitter zal inspreken bij de commissievergadering waarin het rapport van de Rekenkamer wordt besproken.

 

 

Deel deze pagina: