Bestuursbesluiten

Besluiten 14 maart 2024

 • Wanneer een vereniging het trekkingsrecht voor meer dan één kern aanvraagt, moet in de statuten van die vereniging zijn vermeld dat de vereniging de belangen van deze kernen behartigt. In dat geval is ondertekening door alle bestuursleden dus niet voldoende.
 • De budgetten die in februari aan de kernen zijn gecommuniceerd waren gebaseerd op de verdeelsleutel 2023, omdat de verdeelsleutel 2024 op dat moment niet bekend was. Inmiddels is dat wel het geval. Sommige kernen krijgen volgens deze verdeling iets meer, anderen iets minder. Besloten wordt om de verdeelsleutel 2024 toe te passen, waarbij de kernen die er op achteruit zouden gaan, eenmalig worden gecompenseerd vanuit het gemeentebrede budget.
 • Er worden twee aanvullende informatiebijeenkomsten georganiseerd, met name voor kernen die niet aanwezig waren op 6 februari in Nijland. Deze zullen (bij voldoende belangstelling) plaatsvinden op 15 en 16 april in Koudum en Pingjum.
 • Aanvragen voor trekkingsrecht en budget moeten worden goedgekeurd door het bestuur. Na goedkeuring zal het beschikbare budget binnen één week worden uitbetaald overeenkomstig het huishoudelijk reglement.

Besluiten 14 februari 2024

 • Als van een trekkingsgerechtigde geen statuten beschikbaar zijn, kan een geldige aanvraag of verantwoording worden gedaan door alle bij de KvK ingeschreven bestuursleden te laten ondertekenen.

Besluiten 16 januari 2024

 • Begrotingen van 2023 en eerder moeten volgens de ‘oude’ procedure worden verantwoord
 • Voor nieuwe bestedingen is de oude procedure per 1-1-2024 vervallen. eventuele restanten van 2023 budget kunnen volgens de nieuwe werkwijze worden besteed.

Besluiten 12 december 2023

 • Bijeenkomst voor (nieuwe) deelnemers wordt gepland op 22 of 23 januari in mfc De Mande in Nijland. Alle dorpsbelangen worden uitgenodigd, behalve van de kernen waarvan we weten dat er een ondernemersvereniging actief is
 • De Raad van Toezicht heeft op 4 december enkele wijzigingen aangebracht in het concept huishoudelijk reglement en vervolgens vastgesteld. Deze versie wordt geldig per 1 januari 2024. Mochten opmerkingen van (nieuwe) deelnemers aanleiding geven tot aanpassing, dan kan dat in een nieuwe versie.
 • Naar aanleiding van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en het nieuwe reglement zal bekeken worden in hoeverre aanpassing van de statuten wenselijk of noodzakelijk is

Besluiten 24 november 2023

 • Er wordt een bericht gestuurd naar deelnemers om hen te informeren over het raadsbesluit tot verlenging van het Ondernemersfonds.
 • De fondsmanager zal contact leggen met de dorpscoördinatoren van de gemeente voor adressen van ver. voor Dorpsbelangen
 • We organiseren een bijeenkomst in januari, met name om de voorgestelde procedure met nieuwe deelnemers te bespreken. Het reglement wordt na de bijeenkomst toegezonden, om deelnemers de gelegenheid te geven om te reageren.
 • Eventueel worden later ook kleinere bijeenkomsten gehouden verspreid over de gemeente.
 • Het restgeld 2023 is in 2024 ook beschikbaar voor nieuwe deelnemers, overeenkomstig de spelregels in de huidige periode.

Besluiten 30 oktober 2023

 • Er wordt een brief gestuurd naar de gemeente om te wijzen op de gevolgen van het verlagen van de subsidie aan het fonds en te pleiten voor een afbouwregeling.
 • We gaan deelnemers informeren over de gevolgen van het raadsvoorstel en hen oproepen om in te spreken tijdens de commissievergadering op 9 november. De voorzitter van het fonds zal niet inspreken.
 • Een nieuw concept huishoudelijk reglement, waarin een vereenvoudigde procedure is opgenomen, wordt besproken; de fondsmanager zal een voorstel doen voor de bijbehorende formulieren.
 • Deelnemers worden uitgenodigd voor een bijeenkomst op 27 november om de concept-procedure te bespreken.

Besluiten 11 september 2023

 • Mede naar aanleiding van een brief van de Ondernemersfederatie, met bijlagen van een aantal deelnemende kernen, wordt besloten te werken aan een vereenvoudiging van de aanvraag- en verantwoordingsprocedure in overleg met de deelnemers. Dit is ook noodzakelijk in verband met de verwachte toename van het aantal deelnemers. De Raad van Toezicht wordt om input gevraagd in de aansluitende vergadering. Het bestuur zal de voorgestelde aanpassingen gemotiveerd voorleggen aan de gemeente.

Besluiten 18 juli 2023

 • We gaan deelnemers uitnodigen voor een bijeenkomst op 13 september om te overleggen over de weg naar verlenging van het fonds.

Besluiten 27 juni 2023

 • Het jaarverslag wordt 2022 wordt vastgesteld. De fondsmanager zal het naar de gemeente sturen en op de website publiceren.
 • Wegens gebrek aan aanmelding wordt de proef onboarding-sessie gecanceld
 • De voorzitter zal een presentatie houden in een openbare raadsbijeenkomst op 10 juli
 • Het bestuur gaat in gesprek met LTO

Besluiten 30 mei 2023

 • Tweemaal per jaar zullen we een onboarding-sessie organiseren voor (nieuwe) bestuursleden om hen te informeren over het fonds en de procedures
 • Op 4 juli houden we een proef sessie voor onboarding met een beperkt aantal geselecteerde deelnemers

Besluiten 16 maart 2023

 • Thema van het voorjaarsseminar wordt evenementenorganisatie en vergunningen

Besluiten 16 februari 2023

 • De niet gecompenseerde OZB-opslag op windparken, voorzover kernen daar geen aanspraak op kunnen maken, wordt na afloop van het jaar waarin de aanslag werd opgelegd direct toegevoegd aan het budget voor gemeentebrede projecten
 • Het voorjaarsseminar voor deelnemers zal plaatsvinden op 8 mei 2023

Besluiten 6 januari 2023

 • Twee bestuursleden zullen aanwezig zijn bij de vervolgsessie over het economisch actieplan van SWF

Besluiten 1 december 2022

 • De manager zal in januari een presentatie verzorgen voor de OV IJlst
 • We plannen een afspraak met het College van B&W ivm besluitvorming over voortzetting van het Ondernemersfonds na 2023
 • Bestuurslid Petra van der Zee wordt benoemd als secretaris
 • Bij toekenning van een bedrag van meer dan € 10.000 voor een gemeentebreed project, worden trekkingsgerechtigden geïnformeerd en krijgen zij vier weken de tijd om in te spreken, om te voorkomen dat belangen over het hoofd worden gezien. Na vier weken neemt het bestuur een definitief besluit.

Besluiten 8 november 2022

 • Na besluit over voortzetting fonds wordt een campagne gestart om nieuwe deelnemers te werven.
 • Ivm opheffing Ondernemersvereniging Makkum, wordt eventueel niet-uitgekeerd budget toegevoegd aan het budget van de VVB

Besluiten vergadering 4 oktober 2022

 • Een bestuurslid en de fondsmanager zullen aanwezig zijn bij de presentatie van het Economisch Actieplan van de gemeente SWF in Makkum
 • Er worden in november twee vervolggesprekken gepland met deelnemers over respectievelijk Centrale kas (optimalisatie procedure) en Gemeentebrede projecten
 • In het vroege voorjaar van 2023 zal een seminar voor deelnemers worden georganiseerd
 • Elke kern zal aangeboden worden om kosteloos twee beachvlaggen en twee banners van het fonds te bestellen
 • In oktober zal een Nieuwsbrief worden verstuurd aan de externe (reminder) lijst

 

Besluiten vergadering 2 september 2022

 • De tekst op de website over sponsoring wordt aangepast
 • De vraag over sponsoring op het begrotingsformulier komt te vervallen
 • De uitnodiging voor het seminar wordt uiterlijk 7 september verstuurd
 • Gespreksonderwerpen voor het symposium zijn Centrale Kas (na suggestie van Rekenkamer) en de procedure rondom gemeentebrede projecten (na opmerkingen van deelnemers)

Besluiten vergadering 12 juli 2022

 • D66, Forum en GBTL zullen opnieuw worden gevraagd om een kennismakingsgesprek
 • Een voorstel voor aanpassing van het Huishoudelijk Reglement zal zo snel mogelijk na de volgende bestuursvergadering aan de Raad van Toezicht worden gestuurd ter goedkeuring
 • Vooruitlopend op aanpassing van het Huishoudelijk Reglement zullen de algemene besluiten uit de bestuursvergaderingen op website worden gepubliceerd.
 • We versturen een ‘save-the-date’ voor het seminar in september

Besluiten vergadering 21 juni 2022

 • Het bestuur plant kennismakingsgesprekken met de nieuwe fracties in de gemeenteraad, alsmede met het college
 • In het najaar (geplande datum 27 september) wordt een seminar gehouden voor deelnemers. In workshops zal onder meer gesproken worden over gemeentebrede bestedingen en een centrale kas. Aansluitend vindt een buffet plaats en wordt een spreker uitgenodigd.
 • De voorwaarden rondom sponsoring wekten hier en daar verwarring> Om misverstanden te voorkomen worden deze opnieuw geformuleerd: sponsoring van specifieke projecten of activiteiten van verenigingen en dergelijke zijn toegestaan. Bijdragen ten behoeve van reguliere exploitatie zijn niet toegestaan, tenzij de gesponsorde organisatie statutair ten doel heeft het ondernemersklimaat te bevorderen. De vermelding van de bijdrage van het fonds blijft ongewijzigd.
 • De specifieke functies van leden van de Raad van Toezicht worden op de website aangevuld.
 • Het Huishoudelijk Reglement zal in overleg met de Raad van Toezicht worden geactualiseerd
 • De verplichting om het fonds op gepaste wijze te vermelden bij uitvoering van projecten blijft ongewijzigd. Indien deelnemers bij herhaling niet voldoen aan deze voorwaarde, kan het bestuur besluiten het uitgekeerde bedrag in te houden op toekomstige uitkeringen.
 • Het jaarverslag en jaarrekening over 2021 worden vastgesteld en uiterlijk 1 juli verstuurd naar de gemeenteraad en gepubliceerd op de website.
 • De voorzitter zal inspreken bij de commissievergadering waarin het rapport van de Rekenkamer wordt besproken.

 

 

Deel deze pagina: