Kernen met besluit tot compensatie

Hier treft u een overzicht aan van alle kernen die het besluit hebben genomen om niet deel te nemen aan het Ondernemersfonds. Eigenaren en gebruikers van niet-woningen in deze kernen kunnen via deze website compensatie vragen voor de betaalde opslag op de OZB.

Abbega; Arum; Blauwhuis; Boazum; Breezanddijk; Burgwerd; Cornwerd; Dearsum; Easterwierrum; Exmorra; Gaast; ; Gaastmeer; Gauw; Greonterp; Hartwerd; Hemelum; Hichtum; Hindeloopen; Hinnaard; Idsega; IJlst; Indyk; It Heidenskip; Itens; Koufurderrige; Loenga; Lollum; Longerhouw; Molkwerum; Nijhuizum; Nijland; Oosthem; Oudega; Piaam; Reahûs; Rien; Sandfirden; Schettens; Smallebrugge; Stavoren; Tersoal; Tirns; Waaksens; Warns; Westhem; Witmarsum; Wolsum; Woudsend; Ypecolsga; Ysbrechtum; Zurich;

Deel deze pagina: