Informatie voor trekkingsgerechtigden

Onderstaande tekst is een verkorte versie van de procedure zoals vermeld in het huishoudelijk reglement. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

Beschikbaar budget

Het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân wordt gefinancierd door een gemeentelijke subsidie. In 2024 bedraagt de subsidie bijna € 1,2 miljoen en wordt in twee jaar afgebouwd naar € 1 miljoen. Het subsidiebedrag wordt betaald uit de opbrengst van de OZB niet-woningen.

Het Ondernemersfonds stelt de subsidie beschikbaar aan ondernemersverenigingen en verenigingen voor dorpsbelang ten behoeve van collectieve initiatieven die de (economische) vitaliteit van een kern bevorderen.

Het budget van een kern is gelijk aan de betaalde OZB-opslag in die kern, na aftrek van 4% fondskosten.

Uitsluitend in 2024 is daarnaast voor kernen het niet-gecompenseerde deel van het budget van 2023 beschikbaar. Voor de meeste kernen betekent dit dat het budget in 2024 eenmalig hoger uitvalt.

Om te voorkomen dat windmolenparken bij kernen leiden tot budgetten die niet in verhouding staan tot de omvang van een kern, is het budget vanuit het windmolenpark gemaximeerd tot drie keer het budget vanuit de overige niet-woningen in de betreffende kern. Het restant wordt toegevoegd aan het budget voor gemeentebrede projecten.

Niet-besteed budget

Budget blijft vijf jaar beschikbaar voor de betreffende kern. Budget dat niet is gebruikt kan worden meegenomen naar het daaropvolgende jaar.

Werkwijze voor de trekkingsgerechtigde

Ondernemersverenigingen en verenigingen voor dorpsbelang kunnen het trekkingsrecht aanvragen, tegelijk met het beschikbare budget voor 2024 via dit formulier.

Na toewijzing van het trekkingsrecht en het budget door het fondsbestuur, wordt het beschikbare budget in één keer overgemaakt naar de bankrekening van de betreffende vereniging.

De leden van de trekkingsgerechtigde vereniging besluiten democratisch over de besteding van het de fondsgelden. De leden besluiten ook over de wijze waarop deze besluiten tot stand komen, uiteraard in overeenstemming met de statuten van de betreffende vereniging.

Voor de besteding van de fondsgelden geldt een aantal spelregels die zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement (link).

Verantwoording

Het jaarbudget wordt niet eerder toegekend dan nadat het voorgaande jaar is verantwoord door de trekkingsgerechtigde via het verantwoordingsformulier  en deze verantwoording door het stichtingsbestuur is geaccordeerd.

Een overzicht van de uitgevoerde projecten met bestede bedragen per project wordt gedeeld met de eigen leden en wordt gepubliceerd op deze website.

Deel deze pagina: