FAQ

Het Ondernemersfonds

Een Ondernemersfonds is in eerste instantie een platform voor samenwerking in de uitvoering van gezamenlijke activiteiten. Het fonds legt een solide basis voor de financiering van gemeenschappelijke activiteiten, waardoor de organisatorische en uitvoeringskracht van het bedrijfsleven wordt versterkt.

Voor Súdwest-Fryslân wordt € 60 per € 100.000 euro WOZ-waarde extra geïnd. Daarvan wordt 55% betaald door de eigenaar van het zakelijk onroerend goed en 45% door de gebruiker. De opbrengst bedroeg in 2020 € 825.000. Dat is exclusief de agrarische sector. Daarvan wordt meer dan € 750.000 uitgekeerd aan de deelnemers.

Aanvragen

Dat kan door het formulier op deze site in te vullen. We raden u wel aan om vooraf contact op te nemen met de trekkingsgerechtigde vereniging in uw kern, gewoonlijk de ondernemersvereniging of de vereniging voor Dorpsbelang.

  • De aanvrager moet voldoen aan de eisen van democratie en transparantie. Dit is aan te tonen door bewijs van communicatie over de bestedingen met ondernemers in het gebied. Ook een besluit van de ALV waarbij leden is een manier van communiceren over de besteding.
  • Een aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen als het gaat om een projectaanvraag en wanneer het aangevraagde bedrag past binnen het in het trekkingsgebied beschikbare budget.
  • Het project moet een collectief doel dienen in het betreffende gebied.
  • Het project moet gericht zijn op het versterken van de economische vitaliteit van het gebied of de verbindingen in het gebied.
  • Het project mag geen politiek en/of godsdienstig karakter hebben.
  • Projecten moeten adequaat worden opgeleverd.
  • De fondsgelden zijn expliciet niet bedoeld voor individuele sponsoring (van organisaties).

Voor lokale projecten is dat de vereniging die de trekkingsrechten heeft, gewoonlijk de ondernemersvereniging of de vereniging voor Dorpsbelang. Uiteindelijk beslissen de leden van die vereniging welke projecten in de begroting worden meegenomen.
Gemeentebrede projecten worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie van het fonds. Het fondsbestuur besluit over gemeentebrede projecten.

Bij lokale plannen toetst het bestuur uitsluitend of de voorstellen voldoen aan de gestelde criteria en of de besluitvorming democratisch is geweest.

Nee, afgezien van enkele voorwaarden, zijn er geen inhoudelijke beperkingen voor de bestedingen. De vrijheid van het principe ‘voor en door ondernemers’ leidt tot een grote variatie aan bestedingen.

Een Súdwest-breed of gemeentebreed project heeft niet betrekking op één specifieke kern, maar is van belang voor de hele gemeente of een groot deel daarvan.

Vooralsnog gelden er zo weinig mogelijk beperkende voorwaarden. Van belang is dat een project het ondernemersklimaat in de gemeente versterkt, de attractiviteit van Súdwest-Fryslân voor inwoners, ondernemers en toeristen verhoogt of de kennisuitwisseling met andere ondernemers binnen of buiten de gemeente bevordert.

Het Ondernemersfonds werkt het liefst met verenigingen, omdat een vereniging een democratische organisatievorm is. Dat neemt niet weg dat andere organisaties of personen ook in aanmerking komen voor ondersteuning door het fonds, als de ‘accountability’ van het fonds naar het oordeel van het bestuur voldoende gewaarborgd kan worden.

Iedereen kan via deze website een aanvraag indienen bij de trekkingsgerechtigde van de kern. Deze beoordeelt de aanvraag en neemt hem eventueel op in de begroting. Uiteindelijk beslissen de leden van de vereniging welke projecten bij het fonds worden ingediend. Het fonds toetst alleen of een projectaanvraag op democratische wijze tot stand is gekomen en voldoet aan enkele basiscriteria.

Budget en trekkingsrecht

Een kern is één van de 89 dorpen en steden van de gemeente Súdwest-Fryslân met een eigen postcodegebied.

Een trekkingsgerechtigde is een ondernemersvereniging, een collectief van ondernemers of een vereniging van dorpsbelang die als zodanig is gemandateerd door een meerderheid van de in die kern werkzame ondernemers (volgens inschrijvingen bij de KvK).

Restgeld is het totaal aan niet-bestede gelden en niet-opgevraagde compensatie van kernen die voor compensatie hebben gekozen en van als agrarische aangemerkte objecten.

Nee. Niet-opgevraagde compensatie van agrarische objecten in deelnemende kernen, wordt toegevoegd aan het budget van die kern en kan dus worden besteed aan lokale projecten.
Niet-opgevraagde compensatie in kernen die niet deelnemen en eventuele niet-bestede gelden worden toegevoegd aan het budget voor gemeentebrede projecten.

Kort gezegd is dit het recht om geld uit het fonds op te vragen. Elke deelnemende kern heeft één trekkingsgerechtigde.

Het budget voor een kern is even hoog als de OZB-opslag die in die kern is betaald, na aftrek van 4% fondskosten.

Nee, maar verenigingen zijn wel het meest geschikt. Ze zijn democratisch en transparant. Alle ondernemers in een gebied kunnen lid worden van de vereniging en op die manier invloed uitoefenen op de besteding.

Dat wordt bepaald door de leden van de trekkingsgerechtigde (ondernemers)vereniging. Projecten kunnen op allerlei manieren en door allerlei organisaties tot stand komen, maar uiteindelijk bepalen de leden welke projecten worden ingediend bij het Ondernemersfonds.

Compensatie

Daar waar kernen hebben besloten geen gebruik te maken van de mogelijkheden van het  Ondernemersfonds kunnen de eigenaren/gebruikers van niet-woningen gecompenseerd worden voor de door hen betaalde opslag aan de gemeente.

Retributie is een specifieke heffing van de overheid. De term wordt vaak ten onrechte gebruikt als men compensatie bedoelt.

De compensatie kan worden opgevraagd vanaf medio mei tot en met 15 december in het jaar waarin de aanslag is opgelegd.

Indien van toepassing kan de compensatie op eenvoudige wijze via deze website worden opgevraagd. LET OP: U dient dit zelf op te vragen. Dit gebeurt niet automatisch!

Wanneer een kern heeft besloten om geen gebruik te maken van de mogelijkheden van het Ondernemersfonds kunnen de eigenaren/gebruikers compensatie voor de volledige opslag (100%) opvragen.

Ja, dat kan. U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief, dan krijgt u aan het begin en tegen het eind van de compensatieperiode van ons een herinnering.

De agrarische sector wordt feitelijk gezien als een aparte kern. In overleg met LTO is besloten dat de agrarische bedrijven niet meedoen aan het fonds en dus aanspraak kunnen maken op compensatie.

Als een meerderheid van de ondernemers in een kern besluit om niet aan het fonds deel te nemen, kunnen eigenaren en gebruikers van niet-woningen in die kern aanspraak maken op compensatie.

Nee. Het besluit om al dan niet mee te doen aan het fonds, en daarmee ook de mogelijkheid om al dan niet aanspraak te maken op compensatie, geldt voor de gehele kern.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom het niet lukt. Het kan zijn dat u geen recht heeft op compensatie omdat uw kern deelneemt aan het fonds. Verder is het belangrijk dat de gegevens van de aanslag (aanslagnummer, postcode, huisnummer) exact worden overgenomen. Als u er echt niet uitkomt, stuur ons dan aub een bericht via de contactpagina.

Deel deze pagina: