FAQ

Het Ondernemersfonds

Een Ondernemersfonds is in eerste instantie een platform voor samenwerking in de uitvoering van gezamenlijke activiteiten. Het fonds legt een solide basis voor de financiering van gemeenschappelijke activiteiten, waardoor de organisatorische en uitvoeringskracht van het bedrijfsleven wordt versterkt.

In 2024 bedraagt de subsidie voor het Ondernemersfonds € 1.192.000,00. In de twee jaar daarna wordt de subsidie afgebouwd naar € 1 miljoen.
Het geld voor de subsidie wordt opgebracht door eigenaren en gebruikers van niet-woningen in de gemeente via een opslag op de OZB. Daarvan wordt 55% betaald door de eigenaar van het zakelijk onroerend goed en 45% door de gebruiker.

Aanvragen

Dat kan door het formulier op deze site in te vullen. We raden u wel aan om vooraf contact op te nemen met de trekkingsgerechtigde vereniging in uw kern, gewoonlijk de ondernemersvereniging of de vereniging voor Dorpsbelang.

  • Een aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen als het gaat om een projectaanvraag en wanneer het aangevraagde bedrag past binnen het in het trekkingsgebied beschikbare budget.
  • Het project moet een collectief doel dienen in het betreffende gebied.
  • Het project moet gericht zijn op het versterken van de (economische) vitaliteit van het gebied of de verbindingen in het gebied.
  • Het project mag geen politiek en/of godsdienstig karakter hebben.
  • Projecten moeten adequaat worden opgeleverd.
  • De fondsgelden zijn expliciet niet bedoeld voor individuele sponsoring (van organisaties).

Voor lokale projecten is dat de vereniging die de trekkingsrechten heeft, gewoonlijk de ondernemersvereniging of de vereniging voor Dorpsbelang. Uiteindelijk beslissen de leden van die vereniging welke projecten in de begroting worden meegenomen.
Gemeentebrede projecten worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie van het fonds. Het fondsbestuur besluit over gemeentebrede projecten.

Bij lokale plannen toetst het bestuur uitsluitend of de voorstellen voldoen aan de gestelde criteria en of de besluitvorming democratisch is geweest.

Nee, afgezien van enkele voorwaarden, zijn er geen inhoudelijke beperkingen voor de bestedingen. De vrijheid van het principe ‘voor en door ondernemers’ leidt tot een grote variatie aan bestedingen.

Een Súdwest-breed of gemeentebreed project heeft niet betrekking op één specifieke kern, maar is van belang voor de hele gemeente of een groot deel daarvan.

Vooralsnog gelden er zo weinig mogelijk beperkende voorwaarden. Van belang is dat een project het ondernemersklimaat in de gemeente versterkt, de attractiviteit van Súdwest-Fryslân voor inwoners, ondernemers en toeristen verhoogt of de kennisuitwisseling met andere ondernemers binnen of buiten de gemeente bevordert.

Het Ondernemersfonds werkt het liefst met verenigingen, omdat een vereniging een democratische organisatievorm is. Dat neemt niet weg dat andere organisaties of personen ook in aanmerking komen voor ondersteuning door het fonds, als de ‘accountability’ van het fonds naar het oordeel van het bestuur voldoende gewaarborgd kan worden.

Iedereen kan via deze website een aanvraag indienen bij de trekkingsgerechtigde van de kern. Deze beoordeelt de aanvraag en neemt hem eventueel op in de begroting. Uiteindelijk beslissen de leden van de vereniging welke projecten bij het fonds worden ingediend. Het fonds toetst alleen of een projectaanvraag op democratische wijze tot stand is gekomen en voldoet aan enkele basiscriteria.

Budget en trekkingsrecht

Een kern is één van de 89 dorpen en steden van de gemeente Súdwest-Fryslân met een eigen postcodegebied.

Een trekkingsgerechtigde is een ondernemersvereniging, een collectief van ondernemers of een vereniging van dorpsbelang die als zodanig is gemandateerd door een meerderheid van de in die kern werkzame ondernemers (volgens inschrijvingen bij de KvK).

Tot 2024 konden ondernemers bij het ondernemersfonds compensatie vragen voor de betaalde OZB-opslag, als hun kern geen gebruik maakte van het fonds. Het geld dat niet werd teruggevraagd is het zogenaamde restgeld. Het restgeld van 2023 is in 2024 beschikbaar voor alle kernen.

Kort gezegd is dit het recht om geld uit het fonds op te vragen. Elke deelnemende kern heeft één trekkingsgerechtigde. In een aantal gevallen is er één trekkingsgerechtigde voor meerdere kernen.

Het budget voor een kern is even hoog als de OZB-opslag die in die kern is betaald, na aftrek van 4% fondskosten.

Nee, maar verenigingen zijn wel het meest geschikt. Ze zijn democratisch en transparant. Alle ondernemers in een gebied kunnen lid worden van de vereniging en op die manier invloed uitoefenen op de besteding.

Een vereiste is wel dat de trekkingsgerechtigde is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Dat wordt bepaald door de leden van de trekkingsgerechtigde (ondernemers)vereniging. Projecten kunnen op allerlei manieren en door allerlei organisaties tot stand komen, maar uiteindelijk bepalen de leden welke projecten worden ingediend bij het Ondernemersfonds.

Compensatie

Tot en met 2023 konden ondernemers per kern besluiten om wel of niet aan het Ondernemersfonds deel te nemen. Daar waar kernen hebben besloten geen gebruik te maken van de mogelijkheden van het  Ondernemersfonds konden de eigenaren/gebruikers van niet-woningen gecompenseerd worden voor de door hen betaalde opslag aan de gemeente.

Deze mogelijkheid is per 2024 vervallen. De periode om compensatie op te vragen voor 2023 is op 15 december 2023 gesloten. U kunt dus geen compensatie meer aanvragen.

Deel deze pagina: