Ondernemersfonds “voor ondernemers door ondernemers”

In navolging van ondernemers uit een reeks andere gemeenten, w.o. de gemeente Leeuwarden, heeft de Ondernemersfederatie Súdwest-Fryslân op verzoek van een aantal ondernemers het initiatief genomen tot de oprichting van een ondernemersfonds. Met zo’n fonds zijn de ondernemers in staat om een goede financiële grondslag te leggen voor de behartiging van hun gemeenschappelijke belangen.

Goed instrument

Een Ondernemersfonds is een goed instrument om de organisatie- en uitvoeringskracht van het bedrijfsleven te versterken. Goede samenwerking en breed draagvlak worden steeds belangrijker bij de uitvoering van gezamenlijke activiteiten. De maatschappij wordt complexer en er worden veel eisen aan ondernemers(groepen) gesteld. Samenwerking is onontbeerlijk om initiatieven van de grond te krijgen en tot een succes te brengen. De financiële middelen die uit het fonds beschikbaar komen én de betrokkenheid die ondernemers door hun bijdrage aan het fonds voelen, kunnen tot grote steun zijn bij die initiatieven.

Professioneel

Daarnaast staan ondernemersverenigingen voor de uitdaging om bestuurlijk werk te professionaliseren. Of het nu gaat om een subsidieregeling, een gezamenlijk zakelijk initiatief of het maken van een visie. Soms kan het inschakelen van dure specialisten of adviseurs tot onverwacht goede resultaten leiden. Het Ondernemersfonds kan bij zulke processen uitkomst bieden. De inzet van vrijwilligers vormt helaas vaak een (te) smalle basis om slagvaardig te werk te gaan.

Met zijn allen

Gezamenlijke activiteiten kunnen van uiteenlopende aard zijn. Van bijvoorbeeld het organiseren van een St. Nicolaasintocht tot de aanschaf van glasvezelkabel. Bedrijven in een stad, dorp, kern of streek, die geen lid zijn van een ondernemersorganisatie, maar wél willen profiteren van initiatieven, zijn vaak een belemmering om dergelijke gezamenlijke activiteiten daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. In veel gemeenten is dit een herkenbaar probleem. Goede initiatieven komen hierdoor soms moeilijk van de grond.

Eigen inleg terug in eigen gebied

Voordelen: inning via de belastingkas betekent dat iedereen mee doet en dat er een mogelijkheid komt tot financiering van gemeenschappelijke voorzieningen voor ondernemers in de gemeente.
Een ondernemersfonds wordt gevoed via een verhoging van de OZB voor niet-woningen. Daartoe heeft de gemeenteraad van Súdwest Fryslân besloten. De opbrengst van de OZB-verhoging vloeit één-op-één terug in de kas van de Stichting Ondernemersfonds SWF. De ondernemers in een kern binnen de gemeente bepalen zelf aan welke voorzieningen de door hun kern opgebrachte gelden besteedt gaan worden, zodat een optimale betrokkenheid en zeggenschap van alle ondernemers gegarandeerd is.

Stichting Ondernemersfonds Súdwest Fryslân | Postadres: De Sleatswal 15 | 8621 DS Heeg | info@ondernemersfondsswf.nl